گفتگو با دکتر ماشاءالله آجودانی

ماشاءالله آجودانی: دو پاره کردن تاریخ ایران بوسیله روشنفکران. در گفتگو با اسدالله علیمحمدی