ترور در دانمارک

!خبرهای نیم‌بند رادیو و تلویزیون‌های خارج از کشور و عاشقان تمامیت ارضی ایران، در باره ترور در دانمارک