گفتگو با پرویز مینویی

این آخرین برنامه من براین رادیو تلویزیون مانی بود قبل از بیمار شدنم. بخش دوم گفتگوی من با پرویز مینویی!