میزگرد سیاسی

دوره دوم تحریم‌های آمریکا، علیه ایران و برخورد دوگانه کشورها و مراجع بین‌المللی با نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، دکتر حسن کیانزاد، دکتر امیرهوشمند ممتاز، بهرام رحمانی و اسدالله علیمحمدی

گفتگو با منصوره اشرافی

منضوره اشرافی: کلماتی مثل آغوش، شراب یا کلماتی مشابه این گاهی بدون توجه به اینکه این کلمه در چه متنی آمده و در چه جمله‌ای آمده خواسته شده که حذف بشه. در گفتگو با اسدالله علیمحمدی