میزگرد سیاسی

دوره دوم تحریم‌های آمریکا، علیه ایران و برخورد دوگانه کشورها و مراجع بین‌المللی با نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، دکتر حسن کیانزاد، دکتر امیرهوشمند ممتاز، بهرام رحمانی و اسدالله علیمحمدی