میزگرد سیاسی

میزگرد سیاسی با شرکت دکتر سیاوش عبقری، مهدی فتاپور، امیربیگلر و اسداله علیمحمدی موضوع بحث ساختارهای سنتی یا ساختارهای نوین حزبی؟