جانوری بنام عطاالله مهاجرانی

عطاالله مهاجرانی، مردی در تمام فصول با دهها شغل در جمهوری اسلامی، اینک خودش را برای پای بوسی آقا آماده می‌کند