نگاهی به رویدادهای ایران، همراه با داریوش محمدپور

موضوع گفتگو: قتل میترا استاد، بحران آمریکا و جمهوری اسلامی، امکان جنگ و آیا ساختار جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟

[twitter_buttons display=tweet,follow,hashtag,mention]